Toezicht en Handhaving


Bestaande gebouwen

Gebouwen moeten (zker) voldoen aan de eisen zoals deze in het Bouwbesluit zijn gesteld. Het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving (Woningwet, Wet Ruimtelijke Ordening, Erfgoedwet, Huisvestingswet) vindt plaats door het uitvoeren van controles op verleende vergunningen en op basis van meldingen van derden of waarnemingen door inspecteurs. Met handhaving van de bebouwde omgeving willen we primair een bijdrage leveren aan een veilige en kwalitatief goede woon- en leefomgeving in Utrecht.

Bouw en sloop

We controleren bouwplannen en vergunningen. Daarbij kijken we vooral hoe veilig de constructie is en naar de brandveiligheid van nieuwe woningen en gebouwen. De gebouwen met de hoogste risico’s bezoeken wij het meest, op deze manier sturen wij op veilige gebouwen.

Energie en milieu

Utrecht wil een duurzame stad zijn. Daarom werken we de komende jaren verder aan de overstap naar schone energie. We controleren en stimuleren energiebesparing door bewoners, bedrijven en organisaties. Met milieucontroles willen we hinder, overlast en milieuschade door bedrijven tegenhouden. Dit draagt bij aan een gezonde en veilige leefomgeving voor onze bewoners en voor de natuur.

Huisvesting

Toezicht op een juist gebruik van woningen draagt bij aan het behoud van de woningvoorraad, de kwaliteit van woningen en het behoud van een prettige leefomgeving. We controleren meldingen en handhaven op illegale situaties. We treden op tegen onrechtmatige bewoning. Hiermee dragen we bij aan een rechtmatige verdeling van de sociale woonruimte over degenen die daar recht op hebben.

Leefbaarheid

We controleren op afval, hondenoverlast, het verbod om dieren te voeren en het illegaal kappen van bomen. Ook zijn we aanwezig in de parken en op/rond het water om overlast te voorkomen. Zo dragen we bij aan de leefbaarheid van de stad. 

Uitgaan en vermaak

We controleren horecabedrijven, evenementen, seksbedrijven, coffeeshops en bedrijven met speelautomaten. We dragen hierdoor bij aan het beschermen van de gezondheid en veiligheid en de balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Ook gaan we overlast tegen die wordt veroorzaakt door (bezoekers van) deze bedrijven of activiteiten.

Veiligheid

We controleren tijdens wijkrondes op verschillende vormen van overlast. Daarnaast houden we handhavingsacties om criminele activiteiten tegen te gaan. Zo dragen we bij aan de veiligheid en leefbaarheid in Utrecht.

Verkeer

We controleren of mensen zich houden aan de verkeersregels. Zo dragen we bij aan de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de stad. 

VTH in cijfers

Deze pagina bevat de financiële paragraaf van het handhavingsprogramma.