Bestaande gebouwen

Gebouwen moeten voldoen aan de eisen zoals deze in het Bouwbesluit zijn gesteld.

Het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving (Woningwet, Wet Ruimtelijke Ordening, Erfgoedwet, Huisvestingswet) vindt plaats door het uitvoeren van controles op verleende vergunningen en op basis van meldingen van derden of waarnemingen door inspecteurs. Met handhaving van de bebouwde omgeving willen we primair een bijdrage leveren aan een veilige en kwalitatief goede woon- en leefomgeving in Utrecht.

Lees meer over hoe we toezicht houden en handhaven in de Algemene handhavingstrategie.

Gebouwen met extra aandacht

Sommige gebouwen controleren we voor de veiligheid regelmatig. Bijvoorbeeld oudere parkeergarages of werfkelders.

Brandveiligheid

De inspecteurs van de gemeente voeren samen met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) controles uit bij nieuwbouw en verbouwingen.

Projecten

VTH levert een bijdrage met toezicht en handhaving op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en het verbeteren van het leefklimaat.

Meldingen en controles gebouwen

We onderzoeken binnengekomen meldingen over bestaande gebouwen. We gaan dan bij het gebouw langs voor een controle.