Evenementen

We houden toezicht op een goed, gezond en veilig verloop van evenementen. We willen overlast voor bewoners en het effect op de natuur zo veel mogelijk verminderen of voorkomen. Zo zorgen we voor een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid.    

  

Organisatoren van evenementen kunnen een buitenplek en datum voor een evenement reserveren. Zo kunnen we evenementen over de stad en tijdens het jaar verspreiden. We overleggen met organisatoren hoe het evenement veilig kan verlopen met zo min mogelijk overlast. We maken extra afspraken als dat nodig is. Ook controleren we alle vergunningaanvragen en plannen en vragen advies aan de politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), VRU en gemeentelijke afdelingen.    

  

Bij elk evenement maken we een inschatting van de risico's. Bij evenementen met grote risico’s zal intensiever worden gecontroleerd. Ook kijken we hoe een evenement in de jaren daarvoor verliep. Tijdens het evenement controleren we of de organisator zich houdt aan de regels, zoals geluidsnormen, veiligheid, verkoop van alcoholhoudende drank (aan jongeren) parkeren en verkeer. Als er problemen of overtredingen zijn, dan zorgen we ervoor dat de organisator dit zo snel mogelijk oplost. Zo niet, dan kan de organisator een boete of een last onder dwangsom krijgen.    

 

Evenementen met grote risico's   

We controleren vooral de evenementen met grote risico's (dat kunnen zowel grote als kleinere evenementen zijn). Voorbeelden hiervan zijn een groot effect op de omgeving, verwachte overlast of problemen of overtredingen in vorige jaren. Het kan ook zijn dat een evenement vaker gecontroleerd wordt. 

In 2024 maken we een handhavingsstrategie voor evenementen. Hierin zal staan hoe we toezicht gaan houden en handhaven op evenementen.   

Cijfers toezicht en handhaving  
In 2023 hebben wij 206 controles uitgevoerd bij evenementen. Daarbij zijn evenementen-vergunningen gecontroleerd en hielden we toezicht op de leefbaarheid. Als er kermisattracties bij het evenement waren, is ook gecontroleerd of deze de juiste keuring hadden, en daarmee veilig gebruikt konden worden. Bij een aantal (grote) evenementen controleren wij ook bij tijdelijke keurmerk-taxistandplaatsen of het aangeboden taxivervoer een gemeentelijke taxivergunning heeft. Ook is gecontroleerd op mogelijke beschadiging van bomen. Het aantal uitgevoerde controles is vergelijkbaar met 2022, toen waren er 210 evenementcontroles. 

Bij 34 evenementen is een extra inspectie en een controle uitgevoerd (Koningsdag en de Uitweek worden als een evenement geteld). Bij een paar grote evenementen zijn we vaker langs geweest.  

Cijfers over vergunde evenementen  

Vergunde evenementen

2022

2023

Evenementen in openbare ruimte

  • Zeer groot 

  • Groot 

  • Middelgroot 

  • Klein 

454 totaal 

17 

43 

143 

251  

449 totaal 

10 
30 
136 
273 

Straatfeesten (melding) 

220 

219 

Evenementen met versterkt geluid 

240 

252 

Tap ontheffingen** 

154 

167 

Binnen evenementen 

** ** Product - Tapontheffing aanvragen - Online loket (utrecht.nl) 

Het aantal vergunde evenementen is in vergelijking met 2022 redelijk stabiel. Het verschil zit vooral in het aantal grote bijzondere evenementen dat in 2022 plaatsvond (zoals de Vuelta)

Overlastmeldingen evenementen

2022

2023

Geluid 

106 

57 

Afval 

Verkeer 

Parkeren 

Afsluitingen 

Overig (bv. Bereikbaarheid en communicatie) 

Categorie bestond nog niet 

10 

Het totale aantal geluidsklachten in vergelijking met 2022 is sterk verminderd, omdat het weer in 2022 bij enkele evenementen tot extra klachten had geleid. Dat was in 2023 niet het geval.